Aşağıdaki başlıklara tıklayarak her bir oturuma (konuya) ilişkin videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca Mehmetçik El Kitabı bağlantısına tıklayarak el kitabının içeriğine ulaşabilirsiniz.

  • Kadınlar ve Eğitim
  • Kadınlar ve Ekonomik Yaşam
  • Kadınlar ve Yasal Eşitlik
  • Kadınlara Yönelik Şiddet

Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği

Bu eğitim, kadınların eğitimi, kadınların ekonomik yaşama etkisi, kadınların eşitliği ve kadınlara yönelik şiddet
konularında erbaş ve erlerde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda katılımcı
Mehmetçiğin aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olması beklenmektedir:

Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusundaki eğitimin sonunda katılımcılar;

  • Kadın-erkek eşitliğinin ve kadın hakları konusunun önemini açıklayabilecek,
  • Hem yerel hem de evrensel bağlamda, kadın-erkek eşitsizliğinin nedenlerini ve sonuçlarını çözümleyerek değerlendirebilecek,
  • Kadın-erkek eşitliği ve kadın hakları konularında elde ettiği bakış açısını, kendi yaşam deneyimleriyle ilişkilendirerek verilen örnek sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirebilecek,
  • Kadınlarla ilgili ön yargılarını ve kalıp yargılarını eleştirel bir gözle sorgulayabilecek, çözümleyebilecek ve olumlu yönde dönüştürmek için girişimde bulunabilecek,
  • Kadın-erkek eşitliğinin ve kadın haklarının savunulmasının önemini ve bu konularda bireysel olarak neler yapabileceğini açıklayabilecektir.

Bu amaçlara bağlı olarak eğitim boyunca aşağıdaki konular ele alınmaktadır:
 

KONU-1: Kadınlar ve Eğitim
• Kadınların Eğitiminin Anlamı ve Önemi
• Kadınların Eğitiminin Önündeki Toplumsal ve Kültürel Engeller
• Kadınların Eğitime Erişim ve Devam Durumları
• Türkiye’de Kadınların Eğitim Hakkı ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulanan Kampanyalar

KONU-2: Kadınlar ve Ekonomik Yaşam
• Kadınların İşgücüne Katılımının Anlamı ve Önemi
• Kadınların İşgücüne Katılımının Önündeki Toplumsal ve Kültürel Engeller
• Türkiye’de Kadın Emeğinin Farklı Biçimleri (Memuriyet, İşçi Statüsü, Ev Kadınlığı Statüsü, Ücretsiz Aile İşçiliği vb.)
• Çalışma Yaşamında Kadınlarla İlgili Yasal Düzenlemeler ve Kampanyalar


KONU-3: Kadınlar ve Yasal Eşitlik
• Kadınların Yasalar Önündeki Eşitliğinin Anlamı ve Önemi
• Kadınların Siyasal Hayata Katılmalarının Önündeki Toplumsal ve Kültürel Engeller
• Türkiye’de Kadınların Siyasal Hayat ve Yasal Haklara Erişim Durumları
• Kadın-Erkek Eşitliği ile İlgili Yasal Düzenlemeler

KONU-4: Kadınlara Yönelik Şiddet
• Kadına Yönelik Şiddetin Türleri, Nedenleri ve Sonuçları
• Aile İçi Şiddet: Hukuki Durum
• Töre ve Namus Nedeniyle Kadınlara Yönelik Şiddet / “Kadın Cinayetleri”