Aşağıdaki başlıklara tıklayarak her bir oturuma (konuya) ilişkin videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca Mehmetçik El Kitabı bağlantısına tıklayarak el kitabının içeriğine ulaşabilirsiniz.

 • Temel Haklar ve İnsan Haklarının Korunması
 • Temel Vatandaşlık Hakları, Çalışma Hakları ve Özel Gereksinim Gruplarının Hakları
 • Temel Ceza Hukuku
 • Temel Medeni Haklar ve Medeni Yaşamın Hukuki Gereklilikleri ile İlgili Haklar

Yasal Güçlendirme

Bu eğitim, temel vatandaşlık hakları, çalışma yaşamına ilişkin haklar, özel gereksinim gruplarının
hakları, temel ceza hukuku, temel medeni haklar ve medeni yaşamın hukuki gereklilikleri ile ilgili diğer
haklar konularında erbaş ve erlerde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda
katılımcı Mehmetçiğin aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olması beklenmektedir:

Yasal güçlendirme konusundaki eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Kişiler sahip oldukları hakların, bu haklara erişmenin ve bunları kullanmanın önemini açıklayabilecek,
 • Kişiler karşılaşabilecekleri hukuki durumlarda izleyecekleri yolları ve müracaat edebilecekleri mercileri belirleyebilecek,
 • Herhangi bir haksızlık ile karşılaştıklarında hukuken başvurulabilecek yollar olduğunu ifade edebilecek,
 • Hem kendilerinin hem de diğer insanların belirli hakları olduğunu, bu hakları korumanın ve bunlara saygı duymanın toplumsal huzur ve düzen için önemli olduğunu açıklayabilecek,
 • Diğer insanların haklarını ihlal etmenin yaptırımlara tabi olduğunu ve bu hakların mutlak saygıyı gerektirdiğini kavrayabilecek,
 • Haksızlıkların ve sorunların ortadan kaldırılmasının esas yolunun hukuk ve yargı olduğunu açıklayabilecek,
 • Diğer insanların, diğer toplumsal grupların hatta hayvanların da hak sahibi olduğunu ve bu haklara neden saygı duymak gerektiğini açıklayabilecektir

Bu amaçlara bağlı olarak eğitim boyunca aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

KONU-1: Temel Haklar ve İnsan Haklarının Korunması
• İnsan Haklarının ve Temel Hakların Korunması
• Kadınların Haklarının İhlalleri Durumunda İzlenebilecek Yollar
• Çocukların Haklarının İhlalleri Durumunda İzlenebilecek Yollar
• Kadınlara, Çocuklara Karşı veya Aile İçi Şiddet Durumlarında Yardımcı Hizmetler

KONU-2: Temel Vatandaşlık Hakları, Çalışma Hakları ve Özel
Gereksinim Gruplarının Hakları
• Vatandaşlık
• İdare Hukuku
• İş Hukuku
• Özel Gereksinim Gruplarının Hakları

KONU-3: Temel Ceza Hukuku
• Ceza Hukuku
• Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku

KONU-4: Temel Medeni Haklar ve Medeni Yaşamın Hukuki Gereklilikleri İle İlgili Haklar
• Medeni Hukuktaki Önemli Kavramlar ve Haklar
• Tüketici Konumunda Olmaktan Kaynaklanan Haklar
• Adli Yardım
• Hayvan Hakları